Zobacz co możemy Ci zaoferować

Nasza oferta

Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej oraz obsługa prawna

 •  Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej wobec organów administracji państwowej i samorządowej
 •  Reprezentowanie nieruchomości pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami
 •  Reprezentacja w stosunku pomiędzy właścicielami
 •  Opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów, uchwał i aktów prawnych Wspólnoty
 •  Reprezentacja Wspólnoty przed sądami
 •  Pełna obsługa prawna

Czynności wykonywane w ramach zarządzania oraz obsługa administracyjna

 • Rejestracja wspólnot mieszkaniowych w oparciu o posiadane pełnomocnictwo:
      ◦ wystąpienie o nadanie numeru NIP,
      ◦ zakładanie i prowadzenie kont bankowych,
      ◦ uzyskanie numeru statystycznego REGON,
      ◦ pomoc w tworzeniu statutu wspólnoty mieszkaniowej oraz  regulaminu porządku domowego.
 • Protokolarne przejęcie nieruchomości.
 • Weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości.
 • Opracowanie indywidualnego programu zarządzania i administracji nieruchomości po dokonaniu analizy i wynikających z niej potrzeb.
 • Prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i właścicieli lokali, najemców i ich udziałów w nieruchomości wspólnej.
 • Nadzór nad opłacaniem podatków i nad innymi zobowiązaniami części wspólnych nieruchomości.
 • Przygotowywanie, zwołanie i prowadzenie ustawowych i dodatkowych zebrań właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy o własności lokali co najmniej raz w roku nie później niż do końca pierwszego kwartału.
 • Zawieranie umów ubezpieczeniowych- Utrzymanie ciągłości ubezpieczeń związanych z częścią wspólną nieruchomości.
 • Udzielanie informacji właścicielom oraz użytkownikom lokali.
 • Nadzór nad firmami utrzymującymi porządek i czystość w budynku oraz obrębie wspólnoty.
 • Zawieranie umów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości w dostawę usług komunalnych ( zakład energetyczny, zakład gazowy, wodociągi itp.).
 • Wyszukiwanie firm świadczących usługi i negocjowanie cen i warunków zawieranych umów.
 • Obsługa księgowo-techniczna Właścicieli w siedzibie i w godzinach pracy biura.
 • Zapewnienie właścicielom informacji o sytuacji wspólnoty oraz dostępu do jej dokumentów.
 • Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji Wspólnoty.
 • Zainstalowanie ,, skrzynki kontaktowej” na klatce schodowej w celu bieżącej komunikacji pomiędzy Zarządcą a Lokatorem.
 • Organizowanie w ciągu roku spotkań z zarządem w zależności od zaistniałych potrzeb.
 • Pełna dyspozycyjności Zarządcy – dostosowanie czasu spotkań do indywidualnych potrzeb właściciela

Obsługa techniczna nieruchomości

 • Obsługa techniczna nieruchomości – 24 godzinne pogotowie
 •  Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • Przechowywanie dokumentacji nieruchomości, zlecanie i nadzór nad:
  – kontrolami technicznymi,
  – okresowymi przeglądami nieruchomości:
     ◦ roczny
     ◦ pożarowy
     ◦ budowlany pięcioletni
     ◦ elektryczny pięcioletni
  – przeglądami urządzeń technicznych nieruchomości,
  – usuwaniem awarii i ich skutków,
  – utrzymaniem porządku i czystości części wspólnej,
  – bieżącymi naprawami i remontami
 • Prowadzenie nadzoru na innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem  nieruchomości.
 • Zbieranie i weryfikacja ofert dotyczących umów o dostawy i roboty na rzecz nieruchomości
 • Zapewnienie najkorzystniejszych ofert na dostawę energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
 • Remonty – przygotowanie planu remontów, pozwolenia, kredyty.
 • Sprawdzanie prawidłowości wykonania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
 • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów.
 • Nadzory (inspektor nadzoru) nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację oraz uczestnictwo w komisji przy odbiorze wykonanych robót i usług.

Obsługa księgowo-finansowa

 • prowadzenie księgowości w oparciu o program do obsługi wspólnot mieszkaniowych
 •  Tworzenie najbardziej optymalnego planu finansowrgo dla Wspólnoty
 •  prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów,
 •  Przygotowywanie projektów planów gospodarczych
 •  Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał wspólnoty,
 •  Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych,
 •  Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 •  Windykacja należności w tym wezwania do zapłaty, ugody na spłatę długu
 •  Windykacja przed sądowa i sądowa,
 •  Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu:
  – kosztów  utrzymania nieruchomości,
  – kosztów zużytych mediów,
  – rozliczanie kosztów zużytych mediów,
  – funduszu remontowego,
  – i inne rozliczenia.
 •  Prowadzenie księgowości wspólnot mieszkaniowych,
 •  Dokonywanie płatności na rzecz dostawców w celu zapewnienia ciągłości dostaw np. wody, prądu itp.
 •  Wydawanie zaświadczeń właścicielom i użytkownikom lokali,
 •  Przygotowywanie i realizacja przelewów,
 •  Kontrola finansów Wspólnoty
 •  Cykliczne przedstawianie stanu finansowego Wspólnoty Zarządowi
 •  Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej i statystycznej Wspólnoty
 •  Rozliczenia z Urzędami zgodnie z obowiązującymi przepisami
 •  Zdalny dostęp do rozliczeń dla każdego mieszkańca (indywidualne konto poprzez system e-kartoteki)

E-Kartoteki

Usługa umożliwiająca mieszkańcom na bieżąco, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na świecie, wymianę informacji z administracją. Każdy z mieszkańców otrzymuje indywidualny login i hasło przy pomocy których może zalogować się do systemu. Użytkownicy serwisu mają dostęp tylko i wyłącznie do własnych danych

Aktualne saldo

Informacje o aktualnym saldzie, wpłatach, należnościach czy zadłużeniach.

Regulaminy, sprawozdania finansowe, uchwały

Możliwość udostępniania mieszkańcom różnego typu dokumentów.

Stany liczników

Udostępnianie pełnej historii stanów liczników w danym lokalu wraz z możliwością wprowadzania aktualnych stanów odczytów urządzeń pomiarowych przez mieszkańców

Cena usług za zarządzanie nieruchomościami uzależniona jest od wielu czynników:

Od wielkości Wspólnoty (powierzchni nieruchomości)

Ilości lokali mieszkaniowych oraz użytkowych

Stanu technicznego i prawnego budynku

Oczekiwań stawianych przez właścicieli Nieruchomości

Zainteresowały Cię nasze usługi? Skontaktuj się z nami i otrzymaj ofertę!

Scroll to Top
Scroll to Top